Woensdag 22 februari 2017 Open Dag – Montessori Kindcentrum Passe Partout

Montessori Kindcentrum (MKC) Passe Partout organiseert een Open Dag op woensdag 22 februari 2017 van 8:45 tot 10:00 uur. Het MKC biedt gedegen kleinschalig onderwijs en kindop-vang met veel aandacht voor de individuele kansen en mogelijkheden van de leerlingen van 0-13 jaar.

Montessori Kindcentrum Passe Partout
Het MKC is een samenwerking tussen Montessorischool Passe Partout en kinderopvangorga-nisatie De Drie Ballonnen. Het biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich in elke leerfase optimaal in een omgeving waar pedagogi-sche en onderwijskundige expertise elkaar continue versterken.

Er wordt kinderopvang en onderwijs geboden die optimaal rekening houden met de mogelijk-heden van het individuele kind. De onderwijsvisie van Maria Montessori is hierbij het uit-gangspunt. Zelfstandig en onderzoekend leren, keuzes maken, samenwerken en creatieve ontwikkeling staan centraal.

Inspelen op de veranderende wereld 
In onze hedendaagse samenleving leren mensen een leven lang. MKC Passe Partout biedt kin-deren hiervoor de optimale voorbereiding: méér mogelijkheden om méér te kunnen leren. Het onderwijs en de pedagogiek op dit MKC zijn eigentijds, uitdagend en motiverend, onder andere door goed in te spelen op de veranderende wereld met internet en nieuwe media.

Kennismaken 
U bent op woensdag 22 februari samen met uw kind welkom om kennis te komen maken met MKC Passe Partout aan het Saturnusgeel 64 te Zoetermeer van 8.45 uur tot 10.00 uur. Tijdens deze ochtend is er de mogelijkheid voor een rondleiding en kunnen uw vragen beantwoord worden, door ouders van het MKC, leerlingen, leerkrachten en de directie.