Buitenschoolse opvang tijdens vakanties

Voor de buitenschoolse opvang verzorgen wij 12 weken per jaar vakantieopvang. Het is mogelijk de vakantieopvang apart af te nemen of in combinatie met de reguliere buitenschoolse opvang gedurende de schoolweken. Voor onze vakantieopvang willen we een flexibel pakket voor u neerleggen. U neemt een pakket af met een aantal dagen per jaar. U bepaalt zelf wanneer u deze opneemt. Het werkt dus als een soort strippenkaart. U betaalt maandelijks een vast bedrag voor deze vakantiedagen.  

Begin- en eindtijd 
vakantiekaart                             07.00 - 18.30 uur ( waarvan 11 uur in rekening gebracht) 
vakantiekaart tot 15.00 uur        07.00 - 15.00 uur (waarvan 7,5 uur in rekening gebracht) 

Tarief 
Uurtarief 2017    € 6,97
Uurtarief 2018    € 7,14

Hoe werkt het... 

 • U bepaalt zelf de ingangsdatum van uw vakantiekaart. Dit kan gelijk met uw eerste reguliere BSO contact lopen of later aangevraagd worden.
 • Heeft u na het jaar dagen over, dan vindt er een verrekening plaats. De verrekening wordt in de laatste maand van de vakantiekaart terugbetaald. Houdt u er wel rekening mee dat u maar 10% terug krijgt van de overgebleven dagen. Als u geld terug krijgt kan dit gevolgen hebben voor de belastingopgave. 
 • Wordt de kaart niet een heel jaar betaald omdat u het contract tussentijds opzegt of wijzigt, dan volgt er een verrekening met de afgenomen dagen in deze periode, en de betaalde maanden. Het is dus van belang dat u goed uitrekent hoeveel dagen u denkt nodig te hebben in het jaar vanaf de startdatum vakantiekaart! 
 • Als u na het jaar de kaart niet wijzigt /opzegt, loopt deze kaart weer stilzwijgend door met een nieuw  saldo voor een jaar. 
 • Als u een combinatie contract heeft van een regulier BSO opvang en een vakantiekaart, en u wijzigt de dagen van uw reguliere opvang, loopt de vakantiekaart gewoon door in uw nieuwe contract. Deze wordt gekoppeld, zodat de vakantiekaart niet wordt afgesloten bij een reguliere contractwijziging.
 • Wilt u halverwege het jaar het saldo wijzigen naar meer of minder dagen, gaat u een nieuw contract aan, en wordt de oude kaart afgesloten. Dit kan nadelig zijn als u al veel dagen heeft opgenomen ivm de afrekening. U betaalt altijd de afgenomen dagen in een keer. Er wordt een afrekening gemaakt en berekend hoeveel u maandelijks heeft betaald en hoeveel dagen er zijn opgenomen. Heeft u in verhouding meer dagen opgenomen dan de maandelijkse betalingen, dan krijgt u een aanvullend factuur. 
 • U dient uiterlijk 4 weken vóór een vakantie via het ouderportaal de dagen door te geven die u wilt afnemen. Aan de hand van het aantal opgegeven kinderen gaan wij personeel inzetten. Aanmeldingen na sluitingsdatum kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 
 • De vakantieopvang wordt op de vestigingen gehouden. Bij weinig inschrijvingen kan ervoor worden gekozen vestigingen samen te voegen. U kunt uw kind daar ’s morgens brengen en ’s middags weer ophalen. Via de website wordt voor aanvang van elke vakantie gecommuniceerd waar de opvang plaatsvindt en de activiteiten bekend gemaakt. 
 • Dagen die u heeft opgegeven worden altijd in rekening gebracht ( van uw saldo van de vakantiekaart afgeschreven), ook wanneer uw kind toch niet komt. 
 • Als uw saldo op 0 staat en het jaar is nog niet voorbij en u heeft toch nog een dag opvang nodig tijdens de vakantie, dan kunt u een incidentele dag voor de vakantie aanvragen. Dan wordt deze los aan u berekend.

Een voorbeeld: 

 • U heeft ongeveer 9 dagen vakantieopvang in een heel jaar nodig.( 2 dagen in de mei vakantie, 2 in de herfst en 5 in de zomervakantie). De kaart of het contract begint bijvoorbeeld op 3 mei 2016 en eindigt een jaar later op 2 mei 2017. U kiest dan voor een vakantiekaart met een saldo van van 9 dagen; 
 • 1 dag vakantieopvang is 11 uur x uurtarief € 6,97 = € 76,67 per dag x 9 dagen = € 690,03 voor het hele jaar. 
 • Dit bedrag wordt over de 12 maanden verdeeld. Het maandbedrag wordt € 57,50.
 • Dit bedrag wordt iedere maand geïncasseerd.  
 • Als u bv 8 dagen bent geweest in de vakanties ipv 9 heeft u 1 dag over/te veel betaald. Deze dag wordt verrekend met 10 %.  U krijgt dan 10% van €  76,67 = € 7,66 terug.

 En verder... 

 • De studiedagen vallen niet onder een vakantieafname, en worden los van de vakantiekaart in rekening gebracht. De studiedag wordt in rekening gebracht in de maand dat deze wordt afgenomen. De uren die uw kind op die dag normaal naar de BSO komt worden niet in rekening gebracht bij studiedagen.
 • Tarief voor uren studiedag is € 6,97
 • Wilt u meer informatie over de vakantiekaart dan kunt u mailen naar planning@drieballonnen.nl